Skip Navigation Links
ดอกเบี้ยเงินฝาก
- ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50/ปี
- ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.00/ปี
ดอกเบี้ยเงินกู้
- สามัญ ฉุกเฉิน พิเศษ ร้อยละ 7.90/ปี
- ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา ร้อยละ 4.00/ปี

 

  เกี่ยวกับสหกรณ์
    

ประวัติการจัดตั้งสหกรณ์

          สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ถือกำเนิดจากแนวคิดของผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงอุตสาหกรรม ที่พยายามช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยท่านสัมฤทธิ์ ลีละวงศ์ ท่านจักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ์ และท่านสมาน สุวรรณโชติ ได้พยายามริเริ่มระบบการช่วยเหลือข้าราชการและพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม จนกลายเป็นรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ในที่สุด นับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร ซึ่งในวันที่ 20 มิถุนายน 2529 สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับการจดทะเบียนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ถูกต้องตามกฏหมาย จึงกำหนดให้วันนี้เป็น "วันกำเนิด" สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด และขอถือโอกาสระลึกถึงคุณความดีของท่านผู้ถือเสมือนบิดาของสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ดังต่อไปนี้

  1. ท่านสัมฤทธิ์        ลีละวงศ์
  2. ท่านจักรกฤษณ์   บูรณะสัมฤทธิ์
  3. ท่านสมาน           สุวรรณโชติ