ประวัติสหกรณ์

 ประวัติการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด >>Click! 

 รายนามคณะผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด >>Click 

 โครงสร้างของสหกรณ์ >>Click!  

 

  


     

 

 

 

> ประวัติการจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด

          สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ถือกำเนิดจากแนวคิดของผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงอุตสาหกรรม ที่พยายามช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยท่านสัมฤทธิ์ ลีละวงศ์ ท่านจักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ์ และท่านสมาน สุวรรณโชติ ได้พยายามริเริ่มระบบการช่วยเหลือข้าราชการและพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม จนกลายเป็นรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ในที่สุด นับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร ซึ่งในวันที่ 20 มิถุนายน 2529 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับการจดทะเบียนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ถูกต้องตามกฏหมาย จึงกำหนดให้วันนี้เป็น "วันกำเนิด" สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด และขอถือโอกาสระลึกถึงคุณความดีของท่านผู้ถือเสมือนบิดาของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ดังต่อไปนี้

 1. ท่านสัมฤทธิ์         ลีละวงศ์
 2. ท่านจักรกฤษณ์    บูรณะสัมฤทธิ์
 3. ท่านสมาน          สุวรรณโชติ


     

 

 

 

> รายนามคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ชุดที่ 1

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 > โครงสร้างของสหกรณ์
 

          เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด เป็นของสมาชิก ด้วยการที่สมาชิกทุกท่านเป็นผู้ถือหุ้น โดยสมาชิกเลือกผู้แทนของท่านเข้าไปบริหารงาน และเพื่อสมาชิก ทุกท่านจะได้รับผลประโยชน์จากผลการดำเนินงานของสหกรณ์ทุกคน 

          ดังนั้นโครงสร้างของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด จึงกำหนดไว้ดังนี้

 

 


 • rules.png
  > พระราชบัญญัติสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติสหรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 > ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำ...

 • 757x468_Management.jpg
  คณะกรรมการดำเนินการ Click ! ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี Click ! เจ้าหน้าที่สหกรณ์ Click !

 • PDPA.png
  : นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy) : นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด : ประกาศ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal...

 • ประกาศ_นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTP...
Visitors: 107,287