คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่


  • museum.png
    ประวัติการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด >>Click! รายนามคณะผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด >>Click โครงสร้างของสหกรณ์>>Click! ...

  • rules.png
    > พระราชบัญญัติสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติสหรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 > ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำ...

  • PDPA.png
    : นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy) : นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด : ประกาศ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal...

  • ประกาศ_นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTP...
Visitors: 107,286