บริการรับฝากเงิน

^ กดที่รูปภาพ เพื่อดูรายละเอียด .................................................................................................................

 

   เงินฝากออมทรัพย์  >>Click !

   เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  >>Click !

  * อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป)

  

 

 


    เงินฝากออมทรัพย์   เงื่อนไขการฝาก - ถอน ดังนี้

     (1) สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากได้มากกว่าหนึ่งบัญชี โดยแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีที่สหกรณ์ฯ ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด และสหกรณ์ฯ จะออกบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ให้

     (2) การเปิดบัญชีครั้งแรกจำนวนเงินต้องไม่น้อยกว่า 100 บาทและฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ โดยจำนวนเงินฝากแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท

     (3) สมาชิกสามารถถอน ได้วันละ 1 ครั้ง 

     (4) การถอนเงินฝากทุกครั้งต้องนำสมุดเงินฝากมาพร้อมด้วยพร้อมเขียนใบถอนเงินฝากตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด

     (5) กรณีสมุดเงินฝากสูญหายหรือชำรุด สหกรณ์สามารถออกสมุดบัญชีเงินฝากให้แทน โดยสมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียมสมุดเงินฝาก จำนวน  25 บาท

      (6) กำหนดเวลา ฝาก - ถอน ทุกวันระหวางเวลา 9.00 - 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

   >> อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Click !

 

 


 

    เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   เงื่อนไขการฝาก - ถอน ดังนี้


     (1) สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากได้มากกว่าหนึ่งบัญชี โดยแจังความประสงค์ขอเปิดบัญชีที่สหกรณ์ฯ ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด และสหกรณ์จะออกบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษให้

     (2) การเปิดบัญชีครั้งแรก จำนวนเงินต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ โดยจำนวนเงินฝากแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

     (3) ในเดือนหนึ่งๆ สมาชิกสามารถถอนเงินฝากได้เพียงครั้งเดียว (ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง) ถ้าเกินกว่าหนึ่งครั้งต้องเสียค่าปรับร้อยละ 2 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่เกินห้าร้อยบาท

     (4) การถอนเงินฝากต้องนำสมุดเงินฝากมาด้วย พร้อมเขียนใบถอนเงินฝากตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด

     (5) กรณีสมุดเงินฝากสูญหายหรือชำรุด สหกรณ์สามารถออกสมุดเงินฝากให้แทน โดยสมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียมสมุดเงินฝากจำนวน 25 บาท

     (6) กำหนดเวลา ฝาก - ถอน ทุกวันระหวางเวลา 9.00 - 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

     >> อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Click !

 

 

  

 

 

แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 107,285