บริการเงินกู้แก่สมาชิก

^ กดที่รูปภาพ เพื่อดูรายละเอียด .................................................................................................................

 

   1.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  >> Click !

   1.2 เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา >> Click !

   2. เงินกู้สามัญ   >> Click !  

        ตารางผ่อนชำระเงินกู้สามัญ ไฟล์ที่ 1 (12 - 120 งวด) >>Click!

       - ตารางผ่อนชำระเงินกู้สามัญ ไฟล์ที่ 2 (132 - 150 งวด) >>Click!

       - excel คำนวณค่างวด >>Click!

   3. เงินกู้พิเศษ  >> Click !

         - ตารางผ่อนชำระเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  >> Click ! 

 

    * อัตราดอกเบี้ยเงินกู้    (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)

 

 

 

 

 


  

 

 

    1.1 เงินกู้ฉุกเฉิน

        -  ผู้กู้ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับถึงวันยื่นคำขอกู้เงิน
        -  วงเงินกู้ 

        1) เงินกู้ฉุกเฉินทั่วไป 

            1.1) วงเงินกู้ 1 เท่าของเงินได้รายเดือน

            1.2) ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด

   2) เงินกู้ฉุกเฉินทั่วไป (สำหรับสมาชิกที่ไม่มีหนี้เงินกู้สามัญ และมีหุ้นไม่น้อยกว่า 10,000 บาท)

            2.1) วงเงินกู้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือน

            2.2) ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด 

 


 

 

    1.2 เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา

         -  ผู้กู้ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับถึงวันยื่นคำขอกู้เงิน
         -  ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด 
         -  ไม่มีดอกเบี้ยเฉลี่ยคืน 

         -  วงเงินกู้เพื่อการศึกษาของบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก 

               > ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี           กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

               > ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท กู้ได้สูงสุดไม่เกิน  50,000 บาท

       -  วงเงินกู้เพื่อการศึกษาของสมาชิก 

              > ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท กู้ได้สูงสุดไม่เกิน  50,000 บาท

 ช่วงระยะเวลาในการยื่นคำขอกู้

       -  ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

              > ระยะที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม ของทุกปี

              > ระยะที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม ของทุกปี

       -  ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

              > ระยะที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

              > ระยะที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม ของทุกปี

    การยื่นขอกู้ต้องยื่นพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

           (1) ใบคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด)

           (2) สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

           (3) สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

           (4) สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

           (5) หลักฐานการศึกษาปีปัจจุบันของบุตร(บัตรนักศึกษาหรือทรานสคริปต์)

           (6) สลิปเงินเดือนของสมาชิกผู้ขอกู้

   

   > คำขอกู้(การศึกษาบุตร)

 

   > คำขอกู้(การศึกษาสมาชิก)     

 


 

 

    2. เงินกู้สามัญ

 หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้สามัญ (กรณีทั่วไป)

 

 


 

การยื่นกู้ต้องยื่นพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้

(1) เอกสารคำขอกู้เงินสามัญ / หนังสือค้ำประกัน ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด
(2) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(3) สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนหลังสุด) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(4) กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันเปลี่ยนชื่อ สกุล ต้องแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล พร้อมรับรองสำเนา ถูกต้อง
(5) กรณีมีคู่สมรส ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องให้คู่สมรสลงลายมือชื่อยินยอมการกู้เงิน และการค้ำประกัน พร้อมแนบเอกสารดังนี้
     - สำเนาทะเบียนสมรส และสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     - สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(6) กรณีผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ให้แนบหลักฐานสำเนาใบหย่า หรือสำเนาใบบรณะบัตร หร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

..............................................................

 -  อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  >> Click !

  ตารางผ่อนชำระเงินกู้สามัญ ไฟล์ที่ 1 (12 - 120 งวด) >>Click!

 - ตารางผ่อนชำระเงินกู้สามัญ ไฟล์ที่ 2 (132 - 150 งวด) >>Click!    

 

 

  

 

    3.1 เงินกู้พิเศษ

     - สมาชิกที่ขอกู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี และอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
     - วงเงินอนุมัติให้กู้ยืม และระยะเวลาการผ่อนชำระเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ
     - มีเงินเฉลี่ยคืน
     - กู้ได้เฉพาะเพื่อการเคหะ เพื่อซื้อที่ดิน ยานพาหนะ ลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อการอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ กำหนด
     - ผู้ขอกู้ต้องไม่มีภาระหนี้อื่นกับสหกรณ์ฯ ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน
     - ผู้ขอกู้ต้องใช้หลักทรัพย์ที่ผู้กู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้น ในการค้ำประกันเงินกู้เท่านั้น

-  อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  >> Click !

 

         ............................................................

 

  3.2 เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2563 (กู้พิเศษหุ้น)

1. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้
   2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอกู้ 
   2.2 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการส่งชำระหนี้เงินกู้ประเภทอื่น เว้นแต่เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ซึ่งรวมแล้วไม่เกิน 90% ของหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันที่ยื่นคำขอกู้
   2.3 สมาชิกมีสิทธิกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันที่ยื่นคำขอกู้
3. อัตราดอกเบี้ย 5.00 % ต่อปี 
4. การผ่อนชำระ
   4.1 ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 360 งวด (30 ปี)
   4.2 ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกเดือน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) 
5. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้
   5.1 แบบฟอร์มคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดได้ที่คลิก>> 
   5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้
   5.3 สลิปเงินเดือนล่าสุด
   5.4 สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร ชื่อของผู้กู้
* ให้ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

-  ตารางผ่อนชำระเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  >> Click ! 

-  อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  >> Click !

 

 

 


 

 

    สมาชิกสมทบ     

       -   สมาชิกสมทบกู้เงินได้ไม่เกิน 90% ของค่าหุ้น

 


 

...

          

 

  excel คำนวณค่างวด...   


  • piggy-bank-flat-design-saving-money-concept-vector-13509751.jpg
    ^ กดที่รูปภาพ เพื่อดูรายละเอียด ................................................................................................................. เงินฝากออมทรัพย์>>Click ! เ...

  • size-1547915892816.png
    ^ กดที่รูปภาพ เพื่อดูรายละเอียด ................................................................................................................. เอกสารชี้แจง เรื่อง การเรียกเก็บเ...
Visitors: 107,286