ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

บัญชีเงินฝากธนาคารของ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
สาขา กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขบัญชี 980-0-21925-0
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา รามาธิบดี
เลขบัญชี 026-233097-4

ประธานกรรมการ

นายประสงค์ นรจิตร์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากออมทรัพย์
  1.75%
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้สามัญ
  7.00%
 • เงินกู้พิเศษ
  7.00%
 • เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  5.00%
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
  7.00%
 • เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา
  4.00%