0 ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

 

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 16:40 น.

ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2562

ประกาศ 1_2563 ระเบียบ ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2562

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 16:39 น.

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์

ประกาศ 12_2562 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 16:37 น.

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และคุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาผู้แทนกลุ่มเพื่อรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

ประกาศ 11_2562 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และคุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาผู้แทนกลุ่มเพื่อรับเลือกตั้งก...

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 16:35 น.

การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ประจำปี 2563

ประกาศ 10_2562 การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35...

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 16:32 น.

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพหรือพิการจนไม่สามารถทำงานได้ ที่มีหนี้ค้างกับสหกรณ์

ประกาศ 9_2562 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพหรือพิการจนไม่สามารถทำงานได้ ที่มีหนี้ค...

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 16:30 น.

โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

ประกาศ 8_2562 โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 16:28 น.

ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2562

ประกาศ 7_2562 ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2562

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 16:26 น.

การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2562

ประกาศ 6_2562 การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2562

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 16:24 น.

ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2562

ประกาศ 5_2562 ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีสำหรับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2562

โดย admin -  วันที่ 6 ก.ย. 2565 16:22 น.

การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

ประกาศ 4_2562 การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561