ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

สมาชิกไฟล์แนบ

  การถือหุ้น

 สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน ดังต่อไปนี้
  (1) เงินได้รายเดือนไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต้องถือหุ้นจำนวน 50 หุ้น โดยชำระค่าหุ้นเป็นเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน
  (2) เงินได้รายเดือนเกินกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต้องถือหุ้นจำนวน 60 หุ้น โดยชำระค่าหุ้นเป็นเงิน 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน
  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หากประสงค์จะส่งค่าหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 5. (1) และ (2) แต่ไม่เกิน 100 หุ้น เป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อเดือน ให้สมาชิกแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
  สมาชิกที่มีหุ้นเกินกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกิน 100 หุ้น เป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อเดือน
  สมาชิกจะโอนหุ้นหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

 


1. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต

  (1) หากสมาชิกผู้เสียชีวิต เป็นสมาชิกต่ำกว่าห้าปี ผู้รับประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือทายาทอื่น มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ได้ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  (2) หากสมาชิกผู้เสียชีวิต เป็นสมาชิกตั้งแต่ห้าปีแต่ไม่ถึงสิบปี ผู้รับประโยชน์ ผู้มีส่วน ได้เสีย หรือทายาทอื่น มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ได้ 27,500 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
  (3) หากสมาชิกผู้เสียชีวิต เป็นสมาชิกตั้งแต่สิบปีขึ้นไป ผู้รับประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือทายาทอื่น มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ได้ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) การนับระยะเวลาการเป็นสมาชิกตาม (1) (2) และ (3) ให้นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่สมาชิกเสียชีวิต


2. เงินสงเคราะห์กรณีบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกเสียชีวิต

  (1) ค่าทำบุญ เป็นเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
  (2) ค่าพวงหรีดเคารพศพ เป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
   การรับเงินตาม (1) และ (2) ให้สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นคำขอตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกเสียชีวิต พร้อมทั้งแนบสำเนาใบมรณบัตรและหลักฐานแสดงว่าผู้เสียชีวิตเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก หากพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการดังกล่าว


3. เงินสวัสิดการกรณีสมาชิกเจ็บป่วย

  หากเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และมีหลักฐานเป็นใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาแสดงว่าเป็นคนไข้ใน ให้รับเงินสวัสดิการได้คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ สมาชิกจะใช้สิทธินี้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อรอบปีปฏิทิน (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)
  การขอรับเงินตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นคำขอตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เข้ารับการรักษา พร้อมทั้งแนบสำเนาหลักฐานเป็นใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาแสดงว่าเป็นคนไข้ใน หากพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการขอรับเงินสวัสดิการเพื่อการดังกล่าว


4. สวัสดิการสมาชิกเพื่อการมงคลสมรส

  เมื่อสมาชิกจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ให้รับเงินสวัสดิการได้คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ต้องเป็นการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นครั้งแรกและใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียว หากคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งคู่ ให้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสดังกล่าวด้วยกันทั้งสองคน
  การขอรับเงินตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นคำขอตามแบบที่สหกรณ์กำหนดภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่จดทะเบียนสมรส พร้อมทั้งแนบสำเนาทะเบียนสมรส หากพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการขอรับเงินสวัสดิการเพื่อการดังกล่าว


5. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

  (1) เป็นทุนที่สหกรณ์ให้กับบุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) ปีละ 1 ครั้ง มูลค่าทุนละ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
  (2) จำนวนทุนตามที่คณะกรรมการกำหนดในแต่ละปี
  (3) พิจารณาตามหลักเกณฑ์่ที่คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษากำหนด