ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

บริการรับฝากเงิน

ไฟล์แนบ

 

  เงินฝากออมทรัพย์ เงื่อนไขการฝาก - ถอน ดังนี้

(1) สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากได้มากกว่าหนึ่งบัญชี โดยแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีที่สหกรณ์ฯ ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด และสหกรณ์ฯ จะออกบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ให้
(2) การเปิดบัญชีครั้งแรกจำนวนเงินต้องไม่น้อยกว่า 100 บาทและฝากเพิ่มเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้ 
(3) สมาชิกสามารถถอน ได้วันละ 1 ครั้ง
(4) การถอนเงินฝากทุกครั้งต้องนำสมุดเงินฝากมาพร้อมด้วยพร้อมเขียนใบถอนเงินฝากตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด
(5) กรณีสมุดเงินฝากสูญหายหรือชำรุด สหกรณ์สามารถออกสมุดบัญชีเงินฝากให้แทน โดยสมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียมสมุดเงินฝาก จำนวน 25 บาท
(6) จ่ายดอกเบี้ยปีละครั้ง ทุกวันที่ 30 กันยายน 
(7) รับฝาก - ถอน เวลา 9.00 - 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 


 

  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงื่อนไขการฝาก - ถอน ดังนี้

(1) สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากได้มากกว่าหนึ่งบัญชี โดยแจังความประสงค์ขอเปิดบัญชีที่สหกรณ์ฯ ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด และสหกรณ์จะออกบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษให้
(2) การเปิดบัญชีครั้งแรก จำนวนเงินต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และฝากเพิ่มเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้ 
(3) ในเดือนหนึ่งๆ สมาชิกสามารถถอนเงินฝากได้เพียงครั้งเดียว (ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง) ถ้าเกินกว่าหนึ่งครั้งต้องเสียค่าปรับร้อยละ 2 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่เกินห้าร้อยบาท
(4) การถอนเงินฝากต้องนำสมุดเงินฝากมาด้วย พร้อมเขียนใบถอนเงินฝากตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด
(5) กรณีสมุดเงินฝากสูญหายหรือชำรุด สหกรณ์สามารถออกสมุดเงินฝากให้แทน โดยสมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียมสมุดเงินฝากจำนวน 25 บาท
(6) จ่ายดอกเบี้ยปีละครั้ง ทุกวันที่ 30 กันยายน 

(7) รับฝาก - ถอน เวลา 9.00 - 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 


   อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์