ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ วันที่ 12 ธันวาคม 2566

โดย admin
 วันที่ 1 ธ.ค. 2566 11:23 น.
 1340

* ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สมาชิกสามารถโต้แย้งประกาศนี้ ภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศ * 

  รายชื่อสมาชิกทั้งหมด (เรียงตามตัวอักษร) >> Download ไฟล์แนบ

  รายชื่อสมาชิก แยกตามหน่วยงาน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สปอ. >> Download 
ไฟล์แนบ
.....................................
กลุ่มที่ 2 สอน., สบน., สนง.กองทุนอ้อย >> Download 
ไฟล์แนบ
.....................................
กลุ่มที่ 3 สมอ. >> Download 
ไฟล์แนบ
.....................................
กลุ่มที่ 4 กรอ. >> Download 
ไฟล์แนบ
.....................................
กลุ่มที่ 5 สศอ., สกท. >> Download 
ไฟล์แนบ
.....................................
กลุ่มที่ 6 หน่วยงานอื่นๆ (รวมส่วนกลาง) >> Download 
ไฟล์แนบ
.....................................

 รายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร (เลือกได้ไม่เกิน 7 คน)


 คลิกที่ภาพ เพื่อดูประวัติผู้สัมคร


 หมายเลข 2 นายสำรวย คุ้นเคย < ดูประวัติ...คลิก > 
............................................
 หมายเลข 3 นางสาวปิยะมาศ คดโมก < ดูประวัติ...คลิก > 
............................................
 หมายเลข 4 นายธีรศานต์ ก๊กรัมย์ < ดูประวัติ...คลิก >  
............................................
 หมายเลข 5 นายปุญญพัฒน์ วังนิยม < ดูประวัติ...คลิก > 
............................................
 หมายเลข 6 นางเปมิกา กิตติบดีสกุล < ดูประวัติ...คลิก >  
............................................
 หมายเลข 7 นางศิริพันธ์ ทองคำ < ดูประวัติ...คลิก >  
............................................
 หมายเลข 8 นายณรงค์ บุญเลิศ < ดูประวัติ...คลิก >  
............................................
 หมายเลข 9 นางประนอม ยอดมาลี < ดูประวัติ...คลิก >  
............................................
 หมายเลข 10 ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร < ดูประวัติ...คลิก >  
............................................
 หมายเลข 11 นายวิชิต รอดสุทธิ < ดูประวัติ...คลิก >  
............................................