ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2567

โดย Admin1
 วันที่ 24 มิ.ย. 2567 10:12 น.
 118
  

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ได้มีการจัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2567 ณ โรงแรมชูชัยบุรี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในหัวข้อเรื่อง “ การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์” โดยการสัมมนาครั้งนี้ สหกรณ์ได้รับเกียรติจาก  ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ด้านการวางแผนกลุยทธ์ และผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้ร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด พ.ศ. 2568 - 2570  ซึ่งจะนำเสนอให้สมาชิกพิจารณาต่อไป
ไฟล์แนบ