ติดต่อสหกรณ์โทร . 02-853-3884 , มือถือ 063-249-7900

บริการเงินกู้แก่สมาชิก


 

 


 

  1.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

- ผู้กู้ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับถึงวันยื่นคำขอกู้เงิน
- วงเงินกู้
    1) เงินกู้ฉุกเฉินทั่วไป
        1.1) วงเงินกู้ 1 เท่าของเงินได้รายเดือน
        1.2) ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด
    2) เงินกู้ฉุกเฉินทั่วไป (สำหรับสมาชิกที่มีหุ้นไม่น้อยกว่า 10,000 บาท)

        2.1) วงเงินกู้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือน
        2.2) ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด

 

  1.2 เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา

- ผู้กู้ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับถึงวันยื่นคำขอกู้เงิน
- ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด
- วงเงินกู้เพื่อการศึกษาของบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก
    > ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
    > ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
- วงเงินกู้เพื่อการศึกษาของสมาชิก
    > ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

ในกรณีที่สมาชิกยังมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินด้านการศึกษาค้างอยู่ จะไม่สามารถขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินด้านการศึกษาครั้งใหม่ได้ จนกว่าจะชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินด้านการศึกษาที่ขอกู้ไว้เดิมครบถ้วนแล้ว ยกเว้นการขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป

ช่วงระยะเวลาในการยื่นคำขอกู้
- ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
    > ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 
    > ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 
- ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
    > ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม
    > ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 มกราคม ของปีถัดไป

การยื่นขอกู้ต้องยื่นพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
    (1) ใบคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด)
    (2) สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    (3) สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    (4) หลักฐานการศึกษาปีปัจจุบันของบุตร(บัตรนักศึกษาหรือทรานสคริปต์)
    (5) สลิปเงินเดือนของสมาชิกผู้ขอกู้
    (6) สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร (ชื่อผู้กู้)

 
 

   2. เงินกู้สามัญ         

        หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้สามัญ...ไฟล์แนบ  

การยื่นกู้ต้องยื่นพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้

(1) เอกสารคำขอกู้เงินสามัญ / หนังสือค้ำประกัน ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด
(2) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(3) สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนหลังสุด) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(4) กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันเปลี่ยนชื่อ สกุล ต้องแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล พร้อมรับรองสำเนา ถูกต้อง
(5) กรณีมีคู่สมรส ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องให้คู่สมรสลงลายมือชื่อยินยอมการกู้เงิน และการค้ำประกัน พร้อมแนบเอกสารดังนี้
        - สำเนาทะเบียนสมรส และสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        - สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
..............................................................

 ตารางผ่อนชำระเงินกู้สามัญ ไฟล์ที่ 1 (12 - 120 งวด) >>Click! ไฟล์แนบ

 ตารางผ่อนชำระเงินกู้สามัญ ไฟล์ที่ 2 (132 - 150 งวด) >>Click! ไฟล์แนบ

.............................................................................
 

  Download ประกาศและแบบฟอร์มเงินกู้โครงการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อยานพาหนะไฟฟ้า  

  Download ประกาศและแบบฟอร์มเงินกู้โครงการเงินกู้สามัญเพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ 
 

  3.1 เงินกู้พิเศษ

- สมาชิกที่ขอกู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี และอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- วงเงินอนุมัติให้กู้ยืม และระยะเวลาการผ่อนชำระเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ
- มีเงินเฉลี่ยคืน
- กู้ได้เฉพาะเพื่อการเคหะ เพื่อซื้อที่ดิน ยานพาหนะ ลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อการอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ กำหนด
- ผู้ขอกู้ต้องไม่มีภาระหนี้อื่นกับสหกรณ์ฯ ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน
- ผู้ขอกู้ต้องใช้หลักทรัพย์ที่ผู้กู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้น ในการค้ำประกันเงินกู้เท่านั้น


..............................................................

  3.2 เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2563 (กู้พิเศษหุ้น)

1. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้
    2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอกู้
    2.2 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการส่งชำระหนี้เงินกู้ประเภทอื่น เว้นแต่เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ซึ่งรวมแล้วไม่เกิน 90% ของหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันที่ยื่นคำขอกู้
    2.3 สมาชิกมีสิทธิกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันที่ยื่นคำขอกู้
3. อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี มีเงินเฉลี่ยคืน (ปรับดอกเบี้ย 1/6/67)
4. การผ่อนชำระ
    4.1 ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 360 งวด (30 ปี)
    4.2 ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกเดือน (เว้นแต่งวดสุดท้าย)
5. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้
   5.1 แบบฟอร์มคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
   5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้
   5.3 สลิปเงินเดือนล่าสุด
   5.4 สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร ชื่อของผู้กู้

* ให้ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

        
  

  สมาชิกหน่วยงานในอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และสมาชิกสมทบ

- กู้เงินได้ไม่เกิน 90% ของค่าหุ้นของสมาชิก