นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


  • museum.png
    ประวัติการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด >>Click! รายนามคณะผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด >>Click โครงสร้างของสหกรณ์>>Click! ...

  • rules.png
    > พระราชบัญญัติสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติสหรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 > ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำ...

  • 757x468_Management.jpg
    คณะกรรมการดำเนินการ Click ! ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี Click ! เจ้าหน้าที่สหกรณ์ Click !

  • ประกาศ_นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTP...
Visitors: 107,285